Destek Hattı: Tel: +90 533 310 47 95

Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
 
Hizmetin Kapsamı ve Kullanım Koşulları: 
İşbu Web Sitesi Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme"), 
İstanbul Erpa Gıda Pazarlama Ltd. Şti. (https://rukiyezirekoglu.com/) ile,
https://rukiyezirekoglu.com/ ‘a (“Web sitesi”) üye olan Kullanıcı arasında, 
Kullanıcı'nın Web sitesi'ni kullanmasına yönelik olarak, ve Websitesi'nin bulunduğu elektronik ortamda https://rukiyezirekoglu.com/ ve Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. 
Websitesi üzerinde, her türlü kullanım şartı belirleme hakkı ve tasarruf yetkisi Rıdvan İlyas Alkılıç 'a aittir.
Kullanıcı, Websitesi'ne üye olarak Kullanım Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını ve ayrıca Websitesi’nde belirtilen diğer koşullara ve yürürlükteki mevzuata uygun davranacağını kabul ve beyan eder.
https://rukiyezirekoglu.com/ tarafından Websitesi aracılığıyla verilmekte olan hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. Kullanıcılar Websitesi kullanımı kapsamında kendisinin belirleyeceği bir "şifre"ye sahip olur. Kayıt sırasında Kullanıcı tarafından yazılan e-posta adresi Kullanıcı’ya özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-posta adresi ile iki farklı Kullanıcı yaratılamaz. "Şifre" sadece Kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre'nin seçimi ve korunması tamamı ile kullanıcının sorumluluğundadır. https://rukiyezirekoglu.com/, şifre kullanımından doğacak problemlerden sorumluluk kabul etmez.
İşbu kullanım koşullarını https://rukiyezirekoglu.com/ gerektiği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler düzenli olarak Websitesi’nde yayınlanır ve aynı tarihten itibaren geçerli olur. Websitesi hizmetlerinden yararlanan ve Websitesi’ne erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, https://rukiyezirekoglu.com/ tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği önceden kabul etmiş sayılmaktadır. 
 
Hak ve Yükümlülükler:
https://rukiyezirekoglu.com/, Websitesi’nde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar.
Websitesi'ne üye olabilmek için, 18 yaşını doldurmuş olmak ve https://rukiyezirekoglu.com/ tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir.
Kullanıcılar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Websitesi üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların Websitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir.
https://rukiyezirekoglu.com/, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
https://rukiyezirekoglu.com/, Websitesi üzerinden Kullanıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve Sözleşme hükümleri doğrultusunda kullanabilir, bu bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. https://rukiyezirekoglu.com/ aynı zamanda; Kullanıcı’nın kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Websitesi’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.
Kullanıcı, işbu Sözleşme'yi kabul etmekle, Web sitesinde paylaşmış olduğu kişisel bilgilerini; tarafına çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına ve yine aynı amaçlara yönelik olarak https://rukiyezirekoglu.com/ ile paylaşılmasına açıkça izin vermiş bulunmaktadır. Bu bilgiler https://rukiyezirekoglu.com/ tarafından sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi amacıyla; 3. kişilerle, ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır. Kullanıcı, bilgilerinin https://rukiyezirekoglu.com/ tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı kişisel bilgileri üzerinde dilediği zaman değişiklik yapma hakkına sahip olacaktır. 
Kullanıcı, Websitesi dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 
https://rukiyezirekoglu.com/, Kullanıcı tarafından kendisine iletilen veya Kullanıcı tarafından Websitesine yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi; söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
 
Fikri Haklar: 
Bu Websitesi’nde bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve Websitesi’nin sunumu, her türlü Fikri Mülkiyet hakkı https://rukiyezirekoglu.com/ 'un mülkiyetindedir. Bu Websitesi’ndeki bilgilerin ya da Websitesi sayfalarına ilişkin her tür veri tabanı, web sitesi, software kodları ile html kodu ve diğer kodların, Websitesi içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Kullanıcı, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan Websitesi yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla https://rukiyezirekoglu.com/ ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı, https://rukiyezirekoglu.com/ hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının https://rukiyezirekoglu.com/ hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve https://rukiyezirekoglu.com/ 'un yazılı izni ile mümkündür. 
 
Devir hakkı: 
https://rukiyezirekoglu.com/, işbu Sözleşme’yi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Kullanıcı, https://rukiyezirekoglu.com/ 'un yazılı onayı olmadan, üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. 
 
Mücbir Sebepler: 
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, https://rukiyezirekoglu.com/ işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, https://rukiyezirekoglu.com/ açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için https://rukiyezirekoglu.com/ 'un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. 
 
Uygulanacak Hukuk Ve Yetkili Mahkeme: 
İşbu Sözleşme’den kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 
 
Sözleşmenin Sona Ermesi: 
İşbu Sözleşme, Kullanıcı Websitesi'ne giriş yaptığı ve/veya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve Taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Kullanıcı'nın işbu üyelik Sözleşmesi'ni ve/veya, Websitesi içinde yer alan üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmesi durumunda; https://rukiyezirekoglu.com/ işbu Sözleşme'yi tek taraflı olarak feshedebilecek ve fesih sebebiyle, https://rukiyezirekoglu.com/ 'un uğradığı doğrudan veya dolaylı tüm zararları Kullanıcı tazmin etmekle yükümlü olacaktır.
Bu Websitesi üyelik Sözleşmesi, https://rukiyezirekoglu.com/ tarafından Websitesi içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcı işbu Sözleşme hükümlerini Websitesi’ne üye olmakla kabul etmiş olmaktadır.